Zasady współpracy i Regulamin

Witamy w gabinetach terapeutycznych NIEBIESKA RZEKA.  Przed rozpoczęciem spotkań prosimy o zapoznanie się z Zasadami współpracyRegulaminem. Będą one również omawiane podczas pierwszych spotkań z wybranymi specjalistami, do których prosimy kierować ewentualne pytania.

Ogólne zasady współpracy

 • Terapię, proces coachingowy poprzedzają konsultacje diagnostyczne (zwykle 1 spotkanie), podczas których określa się problemy, cele pracy, częstotliwość spotkań, prawdopodobny czas ich trwania, formy wsparcia oraz zasady współpracy.
 • Sesje zazwyczaj odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Ich częstotliwość może być jednak różna. Kwestie te są omawiane indywidualnie z wybrany specjalistą.
 • W razie konieczności, po uzgodnieniu z wybranym specjalistą, możliwa jest zmiana sesji stacjonarnych na sesje online.
 • W przypadku spóźnienia się na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany. Sesje rozpoczynają się o ustalonej godzinie.
 • Prosimy w miarę możliwości o jak najszybsze zgłaszanie swoich planowanych nieobecności (np. urlopu, wyjazdu świątecznego lub służbowego), co pozwoli na skorzystanie z tych terminów innym osobom. Ze swojej strony również postaramy się dużo wcześniej informować o tego typu nieobecnościach.
 • Szczegółowe zasady odwoływania sesji określa Regulamin.
 • Mają Państwo prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia oraz doświadczenia. Możecie również nie zgadzać się z jego zdaniem, odmówić odpowiedzi na pytania lub uczestnictwa w określonej formie wsparcia.
 • W każdej chwili mają Państwo także prawo zrezygnować z procesu wsparcia lub poprosić o zmianę specjalisty, wymaga to jednak rozmowy z dotychczasowym specjalistą prowadzącym.
 • Specjalista ma prawo odmówić prowadzenia procesu wsparcia w sytuacji łamania postanowień kontraktu oraz naruszania jego dóbr osobistych, obrażania czy napastowania.
 • Jako terapeuci i coachowie jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu procesu wsparcia oraz nieujawniania danych osobowych. Z tej tajemnicy zwalnia nas jedynie sytuacja w której Państwu, lub komuś z Państwa otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Z tego powodu nie uczestniczymy w sprawach sądowych.
 • Współpracując z innymi specjalistami (np. psychiatrą, innym lekarzem) udostępniamy tylko niezbędne informacje – przekazanie ich odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą.
 • Swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji, omawiamy ją również na zebraniach zespołu.
 • Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno- Zawodowy Psychologa (ptp.org.pl) oraz Kodeks Etyczny Coacha (icf.org.pl).

Regulamin

 1. Gabinety NIEBIESKA RZEKA świadczą usługi psychiatryczne w formie konsultacji lekarskich, psychologiczne w formie konsultacji, sesji psychoterapii indywidualnych i grupowych, psychoedukacji, treningów psychologicznych oraz innych form terapii oraz coachingowe w formie sesji infuwidualnych.
 2. Usługi te podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. Zmiany cennika będą podawane co najmniej na jeden miesiąc przed ich wprowadzeniem.
 3. Wizyty można umawiać pod numerem telefonu: 511 461 330 lub za pośrednictwem strony www.niebieskarzeka.pl.
 4. W przypadku wizyt i konsultacji prowadzonych online, prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto co najmniej 48 godz. przed terminem spotkania. Spotkania nieopłacone w wyznaczonym terminie mogą zostać anulowane.
 5. Sesje indywidualne trwają zwykle 50 minut, sesje grupowe 90 minut, konsultacje lekarskie 25 minut. Ich częstotliwość oraz czas trwania określa program wsparcia. Jego szczegóły omawiane są z wybranym specjalistą.
 6. Sesje prosimy odwoływać najpóźniej na 24 godz. przed jej planowanym terminem, wyłącznie w dni robocze, kontaktując się telefonicznie (również sms) lub online przez www.niebieskarzeka.pl. W przypadku usługi opłaconej wcześniej, w ciągu 14 dni zwrócimy środki lub przesuniemy je na następną wizytę. W przypadku zwrotu mogą być Państwo obciążeni kosztami prowizji i opłat związanych z tym zwrotem – zgodnie ze stawkami opłat operacyjnych określonego banku lub portalu płatniczego.
 7. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej planowanym terminem oraz poza dniem roboczym, zobowiązani będą Państwo opłacić daną sesję niezależnie od powodu nieobecności.
 8. Zmiana terminu wizyty na inny, niż wcześniej ustalony, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, pod warunkiem, że nastąpi minimum 24 godz. przed planowaną wizytą. W przeciwnym wypadku jest to traktowane jak rezygnacja ze spotkania w ostatniej chwili i podlega zasadom z pkt. 7. Prosimy brać pod uwagę fakt, że nie zawsze taka zmiana będzie możliwa ze względu na możliwy brak wolnych terminów.
 9. Płatności za sesje mogą zostać uregulowane na miejscu gotówką po wizycie lub przelewem najpóźniej 2 dni po odbyciu sesji.
 10. Przelewy należy robić na konto: AB Prywatna Praktyka Lekarska Moderacje, Terapie, Treningi Antoni Brański, PKO Bank Polski S.A 10 1020 5226 0000 6502 0023 3908, w tytule przelewu wpisując rodzaj i datę sesji (np.: sesja indywidualne dn. 01.09.2022, sesje grupowe 13.09.2022 – 30.09.2022).
 11. Obowiązujący cennik usług znajduje się w zakładce Cennik.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka partnerska: AB Prywatna Praktyka Lekarska Moderacje, Terapie, Treningi Antoni Brański, ul. Krzycka 86b/1, 53-020 Wrocław, zwane dalej Gabinety terapeutyczne NIEBIESKA RZEKA.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinety terapeutyczne NIEBIESKA RZEKA polegają na realizowaniu wizyt lekarskich, usług psychologicznych i psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych, sesji coachingowych.
 • Państwa dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z prowadzoną działalnością placówki.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktur.
 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług placówki.
 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie, która prowadzi obsługę księgową placówki (dane w zakresie imienia i nazwiska, rodzaju usługi, adresu).
 • W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).
 • Państwa dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową wybranego specjalisty, z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli Państwa życie lub innych osób będzie poważnie zagrożone.
 • Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych specjalisty. Są one chronione tajemnicą i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Na zakończenie pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli wybierając Gabinety terapeutyczne NIEBIESKA RZEKA. Postaramy się mu sprostać, towarzysząc Państwu w tej niełatwej, ale też i fascynującej, drodze odkrywania i zmieniania siebie.